Real Finance CZ, a. s.

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Městský soud v Praze
spisová značka: B 15144
IČ: 28550617
obchodní firma: Real Finance CZ, a. s.
právní forma: Akciová společnost
sídlo: Kyšice, Nová 101, okres Kladno, PSČ 27351 Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 19.3.2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Ostatní skutečnosti

Před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla činí toto prohlášení: "Já, Ing. Zdeněk Čabla, narozený 14.10.1956, bytem Slaný, Lacinova 650/4, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., prohlašuji, že se před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. o částku 16.500.000, - Kč, vzdávám v plném rozsahu svého přednostního práva na upisování nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu." V. Pan Ing. Zdeněk Čabla, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., vykonávaje působnost valné hromady, rozhoduje, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. takto: Základní kapitál obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. se zvyšuje o částku 16.500.000, - Kč, slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 20.500.000, - Kč, slovy dvacet miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 37.000.000, - Kč, slovy třicet sedm miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky. Celkem bude upisováno 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno pět hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27363406 a obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499. Určenému zájemci obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., bude nabídnuto k upsání 22 (slovy dvacet dva) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Určenému zájemci obchodní společnosti obchodní společnosti REČAVA a.s., bude nabídnuto k upsání 11 (slovy jedenáct) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Upisovací lhůta pro upisování nových akcií určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi každým určeným zájemcem a obchodní společností Real Finance CZ, a. s. činí šest měsíců. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Celkový emisní kurs všech 22 (slovy dvaceti dvou) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., činí 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů tisíc korun českých. Celkový emisní kurs všech 11 (slovy jedenácti) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost REČAVA a.s., činí 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Společnost Real Finance CZ, a. s. doručí každému určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a. s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti M.C. K. REALITY a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, kterou obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2011. Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 11. 000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností M.C.K. REALITY a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti REČAVA a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, kterou obchodní společnost REČAVA a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. a základě smlouvy o půjčce ze dne 14.11.2009. Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 5. 500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností REČAVA a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Pravidla pro postup pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smluv mezi obchodní společností Real Finance CZ, a. s. a určenými zájemci, tedy obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společností REČAVA a.s., o započtení výše uvedených peněžitých pohledávek proti pohledávkám obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných nových akcií těmito určenými zájemci, činí šest měsíců ode dne uzavření každé smlouvy o upsání nových akcií. Obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určenými zájemci doručí každému určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním každému tomuto určenému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může každý určený zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. s příslušným určeným zájemcem do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy.
Před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. jediný akcionář pan Ing. Zdeněk Čabla činí toto prohlášení: "Já, Ing. Zdeněk Čabla, narozený 14.10.1956, bytem Slaný, Lacinova 650/4, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., prohlašuji, že se před následujícím rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. o částku 16.500.000, - Kč, vzdávám v plném rozsahu svého přednostního práva na upisování nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu." Pan Ing. Zdeněk Čabla, jako jediný akcionář obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., vykonávaje působnost valné hromady, rozhoduje, o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. takto: Základní kapitál obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. se zvyšuje o částku 16.500.000, - Kč, slovy šestnáct miliónů pět set tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 20.500.000, - Kč, slovy dvacet miliónů pět set tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 37.000.000, - Kč, slovy třicet sedm miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad nebo pod tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky. Celkem bude upisováno 33 (slovy třicet tři) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. S každou touto jednou novou akcií bude spojeno pět hlasů při hlasování na valné hromadě. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová čp. 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27363406 a obchodní společnosti REČAVA a.s., se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, identifikační číslo 27887499. Určenému zájemci obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s., bude nabídnuto k upsání 22 (slovy dvacet dva) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Určenému zájemci obchodní společnosti obchodní společnosti REČAVA a.s., bude nabídnuto k upsání 11 (slovy jedenáct) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Upisovací lhůta pro upisování nových akcií určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi každým určeným zájemcem a obchodní společností Real Finance CZ, a. s. činí šest měsíců. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií a tedy činí 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 500.000, - Kč, slovy pět set tisíc korun českých. Celkový emisní kurs všech 22 (slovy dvaceti dvou) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a. s., činí 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů tisíc korun českých. Celkový emisní kurs všech 11 (slovy jedenácti) kusů nových kmenových akcií společnosti Real Finance CZ, a. s., které budou nabídnuty k upsání určenému zájemci, a to obchodní společnost REČAVA a.s., činí 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. Určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., je tedy povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem ve výši 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, v rozsahu 100 % (slovy jedno sto procent), nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií, a to na účet obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. číslo 807090/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.. Společnost Real Finance CZ, a. s. doručí každému určenému zájemci, tedy obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost M.C.K. REALITY a. s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti M.C. K. REALITY a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 11.000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, kterou obchodní společnost M.C.K. REALITY a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2011. Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 11. 000.000, - Kč, slovy jedenáct miliónů korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností M.C.K. REALITY a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky, kterou má určený zájemce, a to obchodní společnost REČAVA a.s., vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s., v celkové výši 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu nových akcií upsaných tímto určeným zájemcem, který se splácí peněžitým vkladem, a to v částce rovnající se tomuto emisnímu kursu, tedy v částce 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých. Jedná se o peněžitou pohledávku určeného zájemce, a to obchodní společnosti REČAVA a.s., která je jejím vlastníkem, vůči obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. z titulu dosud nesplacené půjčky ve výši 5.500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, kterou obchodní společnost REČAVA a.s. poskytla obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. a základě smlouvy o půjčce ze dne 14.11.2009. Emisní kurs nových upsaných akcií, které se splácí peněžitým vkladem ve výši 5. 500.000, - Kč, slovy pět miliónů pět set tisíc korun českých, bude splacen určeným zájemcem, a to obchodní společností REČAVA a.s., výhradně započtením shora uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných akcií tímto určeným zájemcem. Pravidla pro postup pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smluv mezi obchodní společností Real Finance CZ, a. s. a určenými zájemci, tedy obchodní společností M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společností REČAVA a.s., o započtení výše uvedených peněžitých pohledávek proti pohledávkám obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. na splacení emisního kursu upsaných nových akcií těmito určenými zájemci, činí šest měsíců ode dne uzavření každé smlouvy o upsání nových akcií. Obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určenými zájemci doručí každému určenému zájemci, a to obchodní společnosti M.C.K. REALITY a.s. a obchodní společnosti REČAVA a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním každému tomuto určenému zájemci oproti podpisu. Tento návrh může každý určený zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti Real Finance CZ, a. s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost Real Finance CZ, a. s. s příslušným určeným zájemcem do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy.

Kapitál

jmění: základní
vklad: 20 500 000 Kč
splaceno: 100 %
akcie: Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 205
akcie v listinné podobě
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: již není plátcem
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán - představenstvo
Prokura
Dozorčí rada
Akcionáři
jméno: Ing. LADISLAV REYMAR Prověř
funkce: člen představenstva
bydliště: K. Kernera, 27401 Slaný-Kvíc Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 19.3.2009
ve funkci: od: 19.3.2009
Jménem společnosti je orávněn navenek jednat, podepisovat a společnost zavazovat každý člen představenstva samostatně.
funkce: Prokurista
jméno: PAVEL NEPIL Prověř
bydliště: Lidická, 27401 Slaný Zobrazit na mapě
jméno: Ing. Lucie Farská Prověř
funkce: předseda dozorčí rady
bydliště: Šimberkova 676, 27403 Slaný Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 19.3.2009
ve funkci: od: 19.3.2009
jméno: Ing. ZDENĚK ČABLA Prověř
bydliště: Lacinova, 27401 Slaný Zobrazit na mapě

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti