Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Městský soud v Praze
spisová značka: S 10509
IČ: 28930495
obchodní firma: Společenství vlastníků jednotek pro dům Nové Stodůlky č.p. 2659, Praha 5 - Stodůlky
právní forma: Společenství vlastníků jednotek
sídlo: Raichlova 2659/2, 15500 Praha 5-Stodůlky, Česká republika Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 1.8.2009
datum vzniku: 15.5.2009

Předmět činnosti

1) Činnost společenství vlastníků spočívá v zajišťování správy nemovité věci. Nemovitou věcí je: dům čp. 2659, ul. Raichlova, pozemky parc. č. 2315/157, 2315/174, 2315/175, 2315/176, 2315/177, na kterých je stavba postavena, a dále pozemky č. 2315/164, 23 15/165, 2315/166, 2315/167, 2315/168, 2315/169, 2315/170, 2315/171, 2315/172, 2315/173, vše zapsáno na LV 15186, katastrální území Stodůlky, obec Praha. 2) Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. 3) Činnostmi správy nemovité věci, a tedy činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména a) provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny, včetně změn vedoucích ke změně v účelu užívání aa) společných částí domu; ab) technických zařízení domu jako společných částí; a ac) společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady; b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu; c) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku, d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zd a stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu. 4) Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťo vání dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů; b) sjednávání a uzavírání smluv, včetně kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, a to zejména smluv o pojištění domu; o nájmu společných částí domu; o nájmu bytů nebo nebytových prostor, které jsou vlastnictvím společenství vlastníků nebo smluv o některých činnostech zajišťovaných při správě domu třetí osobou; smluv o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují od dodav atele přímo), např. dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny společných prostor, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. c) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen služby), jejich evidence, vyúčtování a vypořádání se č leny společenství; d) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci a k činnosti společenství vl astníků, a provádění dalších souvisejících ekonomických, provozních a administrativních činností; e) vedení seznamu členů společenství, f) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek; g) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek; h) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání a uzavírání s tím souvisejících smluv; i) činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy společenství.

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3
Zřizuje je kontrolní orgán, a to kontrolor, jedná se o jednočlenný kontrolní orgán. Do funkce kontrolora byl zvolen Ing. Miloš Hyka, r.č. 810902/2669, bytem Raichlova 2659/4, 155 00, Praha. Den vzniku funkce: 20.5.2014, den vzniku členství: 20.5.2014. Stá tní příslušnost: ČR,
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ne

Osoby a funkce

Statutární orgán
jméno: Bc. JIŘÍ MAREŠ Prověř
funkce: předseda výboru
bydliště: Raichlova, 15500 Praha-Stodůlky, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 20.5.2014
ve funkci: od: 27.5.2014
jméno: Mgr. VÍTĚZSLAV KŘÍŽ Prověř
funkce: člen výboru
bydliště: Karla Kryla, 15500 Praha-Stodůlky, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 1.7.2017
ve funkci: od: 1.7.2017
jméno: RNDr. PETR ADOLF SKŘEHOT Prověř
funkce: místopředseda výboru
bydliště: Rotavská, 15500 Praha-Stodůlky, okres: Hlavní město Praha, Česká republika Zobrazit na mapě
trvání členství: od: 20.5.2014
ve funkci: od: 1.7.2017
Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru nebo místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. Oprávněný člen výboru společenství vlastníků se podepisuje za společenství tak, že k názvu společenství připojí svůj podpis.

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti