Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace

Hlídej insolvenci Hlídej změny v O.R. Hlídej změny v Ž.R. Hlídej změny v DPH

Registrace - aktivní subjekt

soud: Krajský soud v Brně
spisová značka: Pr 1613
IČ: 72039931
obchodní firma: Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace
právní forma: Příspěvková organizace
sídlo: Moravský Žižkov, Bílovská 145, PSČ 69101 Zobrazit na mapě
stav subjektu: aktivní subjekt
datum zápisu: 6.10.2009
datum vzniku: 12.6.2009

Předmět činnosti podnikání

příspěvková organizace zajišťuje provozování a technickou správu majetku a zařízení, které jsou ve vlastnictví obce Moravský Žižkov
předmětem činnosti je provozování a správa přečerpávací stanice a odvádění odpadních vod a správa dodávky pitné vody

Ostatní skutečnosti

Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku ve svém vlastnictví 1. Příspěvková organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro které byla zřízena, a to: - bezúplatným převodem od svého zřizovatele, - darem s předchozím písemným souhlasem, - děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele; bez tohoto souhlasu je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout, - jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele. 2. Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví zejména následující povinnosti: a) vést majetek v účetnictví a analyttické evidenci odděleně od majetku svěřeného, a to: - zvlášť majetek nabytý bezúplatným převodem od zřizovatele - zvlášť majetek nabytý darem nebo děděním b) pojistit majetek, c) dodržovat veškeré právní a jiné předpisy v oblasti požární ochrany, životního prostředí, hygieny apod., d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, e) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele, f) pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel písemnou nabídku nepřijme, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem. Další práva a povinnosti Příspěvková organizace má k majetku ve svém vlastnictví další práva a povinnosti: 1. Vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. V případě veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 1 milion Kč bez DPH, je příspěvková organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku, jen s předchozím souhlasem zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, např. jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li nebezpečí velkého rozsahu. 2. V případě činnosti financované částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů, požádat o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu jiného územního samosprávného celku než zřizovatele, ze státních a jiných fondů, z rozpočtu EU nebo z finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru, z finančního mechanizmu Norska a programu švýcarsko-české spolupráce pouze po přechozím schválení žádosti zřizovatelem. Investiční činnost realizovanou částečně či zcela za pomoci jiných zdrojů může příspěvková organizace realizovat pouze po předchozím schválení investičního záměru zřizovatelem.
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření. Majetek ve vlastnictví zřizovatele je předáván příspěvkové organizaci k hospodaření následujícím způsobem: 1. drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000, - Kč vstupní ceny je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, smlouva tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny 2. dlouhodobý hmotný majetek je předáván na základě smlouvy o výpůjčce, smlouva tvoří přílohu č. 1 této zřizovací listiny Majetková práva a povinnosti příspěvkové organizace k majetku zřizovatele předanému příspěvkové organizaci k hospodaření A. Příspěvková organizace je oprávněna: 1. Nabývat do vlastnictví zřizovatele ostatní majetek dle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, drobný dlouhodobý majetek a majetek v podrozvahové evidenci pořízený v běžném roce. 2. Zabezpečit realizaci úplatného převodu nepotřebného movitého majetku zřizovatele pořízeného v běžném roce, a to v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnosti příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. B. Vymnezení práv a povinností k majetku zřizovatele pořízeného v běžném roce příspěvkovou organizací: 1. Příspěvková organizace nesmí pořízený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny nebo ho vložit do majetku právnických osob. 2. Příspěvková organizace může s majetkem nakládat pouze v případech a v rozsahu stanoveném předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli. 3. Příspěvková organizace má k majetku tyto povinnosti: a) majetek držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti b) dle této zřizovací listiny pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněnými zásady, c) vést majetek v účetnictví a v předepsané evidenci odděleně od majetku, který má příspěvková organizace ve svém vlastnictví, d) trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývajících, e) řídit se právními předpisy, podmínkami danými touto zřizovací listinou, předpisy zřizovatele upravujícími činnost příspěvkové organizace a vztah příspěvkové organizace ke zřizovateli a rozhodnutími orgánů zřizovatele.
Informace o plátci DPH
Je plátce DPH: ano
Spolehlivost: Zjistit spolehlivost
Zobrazit detail

Osoby a funkce

Statutární orgán
Údaje o zřizovatelích příspěvkových organizací
jméno: Mgr. Jaroslav Čech Prověř
funkce: vedoucí příspěvkové organizace
bydliště: Břeclavská, 69101 Moravský Žižkov Zobrazit na mapě
ve funkci: od: 1.1.2011
Vedoucí příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění, která jsou mu vymezena¨zřizovatelem ve zřizovací listině, v organizačním řádu, popřípadě v dalších směrnicích schválených zastupitelstvem obce. Vedoucí příspěvkové organizace při podepisování připojí k otisku razítka příspěvkové organizace vlastnoruční podpis. Vedoucí příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. Vedoucí příspěvkové organizace řídí organizaci podle organizačního řádu a směrnic pro hospodaření s majetkem, schválených zřizovatelem a v souladu s platnými právními předpisy upravujícími činnost příspěvkových organizací.
obchodní firma: Obec Moravský Žižkov Prověř
IČ: 00283371
sídlo: Bílovská 145, 69101 Moravský Žižkov Zobrazit na mapě

Mapa

Upozornění! Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.
Hlídat subjekt
Prověř vazby
Spolehlivost plátce DPH
Ohodnocení důvěryhodnosti